V Bakově dojde od ledna ke změně intervalu svozu komunálního odpadu

V Bakově dojde od ledna ke změně intervalu svozu komunálního odpadu. Foto: město Bakov nad Jizerou

Od 1. ledna 2022 bude směsný komunální odpad v Bakově nad Jizerou a jeho místních částech svážen v intervalu 1x za 14 dní. Ke změně město přistoupilo z důvodu efektivnějšího hospodaření. Podle zkušeností z okolních obcí je tato frekvence plně dostačující, pokud jednotlivé domácnosti správně třídí odpad. Existují však výjimky – a i na ty město myslí.

Například rodiny s malými dětmi nebo lidé se zdravotními problémy mohou mít i po vytřídění separovaného odpadu větší objem odpadu směsného. Pokud lidem z těchto či podobných závažných důvodů nebude nově postačovat 120litrová popelnice, budou mít možnost využít popelnici o objemu 240 litrů pořízenou na vlastní náklady, přičemž to nebude mít vliv na poplatek za likvidaci komunálního odpadu. Do doby, než si tito lidé pořídí popelnici o objemu 240 litrů, mohou požádat na městském úřadě o přidělení pytlů zdarma, nejdéle však do 31. března 2022.

Ke změně frekvence odvozu odpadu město přistoupilo především v souvislosti s novým zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a s ním souvisejícím zvyšováním poplatku za uložení směsného komunálního odpadu na skládce.

V souladu s principy řádného hospodaření města je nutné postupně přistupovat k takovým opatřením, která budou směřovat ke snížení množství směsného komunálního odpadu a tím i ke snížení nákladů za jeho likvidaci. Toho lze dosáhnout kromě snížení intervalu svozu především důrazem na co největšího množství opětovně využitelného separovaného odpadu.

Již v roce 2020 město zavedlo systém třídění odpadu v místě jeho vzniku. Jedná se o tzv. systém „Door to door“, jehož princip spočívá v tom, že lidé mají nádoby na třídění u svých domácností. Obyvatelům města bylo rozdáno již 381 sběrných nádob na papír (o objemu 240 litrů), 566 sběrných nádob na plast (o objemu 240 litrů) a 669 sběrných nádob na bioodpad, z toho 200 nádob o objemu 240 litrů a 469 nádob o objemu 120 litrů. Lidé, kteří již využívají zapůjčené sběrné nádoby na tříděný odpad nebo kteří třídí a odkládají odpad podle jeho druhu (tj. papír, plast, sklo, nápojový karton, jedlé oleje a tuky, kovy, textil a drobné elektrozařízení) do kontejnerů na tříděný odpad, které jsou umístěny na veřejných sběrných místech ve městě, výrazně přispívají k opětovnému využití separovaných odpadů a také snižují produkci směsného komunálního odpadu u svých domácností.

„Děkujeme všem, kteří třídíte. Díky tomu se postupně drobnými krůčky začíná naplňovat myšlenka systému Door to door, a to vytřídit co největší množství opětovně využitelných separovaných odpadů a snížit produkci směsného komunálního odpadu,“ uvádí referentka životního prostředí městského úřadu Hana Šavrdová.

Zapůjčené sběrné nádoby na tříděný odpad byly opatřeny čipem a lokalizovány v místě jejích budoucího stanoviště. Město bude z důvodu zefektivnění systému odpadového hospodářství pokračovat v elektronizaci sběrných nádob, a to konkrétně nádob na směsný komunální odpad, které budou postupně od konce roku 2021 čipovány a zavedeny do elektronické evidence odpadového hospodářství. Toto zefektivnění přispěje mimo jiné k možnosti elektronické platby místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

„Postupně chceme také směřovat k tomu, aby občané, kteří budou třídit odpad a prokazatelně snižovat produkci směsného komunálního odpadu, mohli v budoucnu platit nižší poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu,“ dodává Hana Šavrdová.

Odběr novinek o Mnichovohradišťsku

Přihlaste se k odběru informací e-mailem, aby vám už žádná z novinek na Mnichovohradišťsku neunikla!

Go to top